J Clin Imaging Sci (August 2011) (Radiologic-Pathologic correlation)

Figure
Radiologic-Pathologic correlation: Angiographic-CT-FDG-Pathologic Correlations of the Incidentally Discovered Adrenal Mass
Bi-Fang Lee, Nan-Tsing Chiu, Hong-Ming Tsai, Hung-Wen Tsai, Chung-Jye Hung
J Clin Imaging Sci 1(42) 1-3 (17 August 2011)

Indexing Information